แบบฟอร์มต่อไปนี้ เป็นการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแสดงความจำนงค์ให้กับทางบริษัทฯ ประเมินข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่เป็นการสมัครสินเชื่อกับสถาบันการเงินใดๆ แต่อย่างใด ซึ่งเมื่อทางบริษัทฯ ทำการส่งเข้าระบบประเมินแล้วผ่านเกณฑ์การสมัคร บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ ประสานงานกรอกแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่ออีกครั้งหนึ่ง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่ผู้สมัครต้องการทราบข้อมูลการสมัคร กรุณาโทรศัพท์ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ได้ในเวลาทำการ หรือกรอกส่งคำถามไปตามฟอร์มติดต่อได้